STADGAR

§ 1. NAMN

Föreningens namn är ” Föreningen BUAS FRAMTID”

§ 2. MÅLSÄTTNING

Föreningens målsättning är att verka för ett bevarande och positiv utveckling av Buabygden, som samtidigt tillfredsställer såväl boende, besökare som näringsidkare.

§ 3. ORGAN

Föreningens organ är

– Årsmöte

– Styrelse

– Revisor

– Valberedning

§ 4. MEDLEMMAR

Medlemskap erhålls efter styrelsens godkännande av intresserade boende i bygden. Medlemsavgift beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen.

§ 5. UTESLUTNING

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av föreningsmöte uteslutas.

§ 6. STYRELSE

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt två till fyra ledamöter som utses av årsmötet. Mandattiden är två år.

Till styrelsen väljs även tre till fem suppleanter. Mandattiden är 1 år.

§ 7. SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Bua, Varbergs kommun.

§ 8. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår löper enligt kalenderår.

§ 9. FÖRENINGSMÖTE

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

Årsmötet hålles årligen under årets första kvartal på tid och plats som bestämds av styrelsen.

Extra föreningsmöte kan hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när 1/3 av föreningsmedlemmarna så erfordrar.

Kallelse till föreningsmöte sker genom styrelsens försorg.

§ 10. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

– Val av mötesordförande

– Val av mötessekreterare

– Val av två justerare/ tillika rösträknare

– Årsmötets behöriga utlysande

– Styrelsens årsredovisning

– Revisorernas berättelse

– Ansvarsfrihet för styrelsen

– Årsavgift till föreningen

– Val av ordförande

– Val av övriga ledamöter i styrelsen

– Val av revisor samt revisorssuppleant

– Val av ledamöter i valberedningen

Övriga frågor som ej upptagits på föredragslistan må ej göras till föremål för beslut.

§ 11. FIRMATECKNARE

Styrelsen konstituerar sig kort efter årsmöte. Därvid utses generella firmatecknare. Vid behov kan styrelsen även senare utse firmatecknare för något speciellt ärende.

§ 12. STYRELSENS UPPGIFT

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen

– att verka för föreningens ändamål

– att verkställa av föreningen fattade beslut

– att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring

– att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga

dessa vid föreningens årsmöte

– att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar

§ 13. STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Vid sammanträdena föres beslutsprotokoll i väsentliga frågor, dessa justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot.

§ 14. STYRELSEARVODE

Styrelsearvode beslutas av föreningsstämman.

§ 15. BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 16. REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av föreningsmötet utsedd revisor. För revisor utses suppleant.

Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorn för granskning senast två veckor före årsmötet.

Revisorn skall senast en vecka före årsmötet avge berättelse över sin granskning.

§ 17. VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter som har till uppgift att bereda valen enligt stadgarna.

§ 18. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan göras av föreningens årsmöte med minst 2/3-dels majoritet.

§ 19. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut vid årsmötet med minst 2/3-dels majoritet.

§ 20. IKRAFTTRÄDANDE

Ursprungsstadgar trädde i kraft 1 mars 1997. Denna version har reviderats av och gäller från årsmötet den 29 februari 2012.

Dataskyddsordning (GDPR)
I 2018 började den nya dataskyddsordningen att gälla. (Även kallad GDPR).
Vi i Buas Framtid ser detta mycket positivt, och vill därmed berätta hur vi värnar om din integritet.

Vi i Buas Framtid har en medlemsförteckning, och är du medlem så sparar vi ditt namn, efternamn, ev. adress och mailadress. Syftet för detta är att veta vilka som är medlemmar och även kunna kontakta er vid behov. I och med att medlemsavgiften har betalats har ni samtyckt till att vara med i medlemsregistret. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap, sparar vi din uppgifter i 6 månader, därefter raderas informationen. Medlemsregistret är helt för styrelsens bruk och delas inte med någon tredje part.

För frågor angående vilken information vi har om dig maila kassor@bua.nu.